Aanvullende informatie over de praktijk

Zoekt u aanvullende informatie over de praktijk? Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

 • Uitslagen opvragen

  Heeft u bloed laten prikken, een röntgenfoto laten maken of ander aanvullend onderzoek laten verrichten? Vraag altijd zelf de uitslag bij ons op, we bellen uitslagen niet door. U kunt een uitslag telefonisch opvragen via de assistente dagelijks tussen 13.30 en 15.00 uur. Of indien nodig een afspraak maken op het spreekuur. Al het aanvullend onderzoek wordt door de huisarts beoordeeld.
  Uitslagen mailen we ivm de privacy nooit door.
  In verband met de privacy en beroepsgeheim geven we alleen de uitslagen door aan de patiënt zelf, niet aan partner of familie. Een brief of geprinte uitslag dient u ook persoonlijk op te halen.

 • Blaasontsteking?

  Vermoed u een blaasontsteking? Overleg dan met de assistente en lever indien nodig een verse urine (binnen 2 uur of anders bewaard in de koelkast) in bij de assistente samen met het urine formulier wat op de balie ligt.
  Zij kijkt uw urine na. In de middag kunt u bellen voor de uitslag en sturen wij zo nodig een recept naar de apotheek. Zo nodig zetten we de urine op kweek.

 • Meer informatie over een klacht of aandoening?

  Betrouwbare informatie is op internet lastig te vinden.
  Op http://www.thuisarts.nl kunt u betrouwbare informatie over een klacht of aandoening terugvinden.

 • Plekje laten weghalen?

  Als u een plekje op de huid wilt laten weghalen willen we u altijd eerst op het spreekuur zien. Dit om te beoordelen of wij het zelf kunnen weghalen en hoe we het weg kunnen halen. We plannen dan het ingreepje op een later moment, bij voorkeur op de woensdag middag.

 • Nieuwe patiënt?

  Onze praktijk is met ingang van 23 februari 2024 gesloten voor nieuwe inschrijvingen (postcodegebied 3291 en 3292). De reden hiervan is dat wij onvoldoende huisarts capaciteit binnen de praktijk hebben om nog meer patienten in te schrijven. Wij willen blijvend verantwoorde zorg leveren aan onze huidige groep patienten en zijn dan ook, helaas, genoodzaakt op dit moment de praktijk te sluiten voor nieuwe inschrijvingen.
  Nieuwe inschrijvingen die zich voor deze datum hebben aangemeld blijven op onze wachtlijst staan en zodra er plek vrijkomt worden deze alsnog ingeschreven.
  Het gesloten zijn voor inschrijving betekent ook dat partners van reeds bestaande patienten niet ingeschreven kunnen worden. De enige uitzondering is een pasgeborenen in een gezin die al patiënt zijn bij ons.
  Als nieuwe bewoner in de Hoeksche Waard heeft u de mogelijkheid om u tijdelijk in te schrijven bij een 'gastpraktijk'. Een gastpraktijk is een andere huisartsenpraktijk in een ander dorp in de Hoeksche Waard.

  Hoe dit werkt kunt u vinden via:
  http://www.vindeenhuisartshw.nl

 • Uitschrijven als patiënt?

  Indien u verhuist en niet meer in Strijen/ Strijensas of Mookhoek woont verzoeken we u een huisarts te zoeken in uw nieuwe woonplaats. In verband met de afstand voor een eventuele visite is het van belang dat u een huisarts bij u in de buurt zoekt. Bij twijfel over de afstand overleg dan voor de zekerheid met de assistente.
  Zodra u zich bij een nieuwe huisarts inschrijft krijgen wij automatisch bericht. Zodra u bij ons een uitschrijfformulier (op te vragen via de praktijk) inlevert waarop u toestemming geeft voor overdracht van het dossier sturen wij uw dossier digitaal door naar uw nieuwe huisarts.

 • Toestemming Electronisch Patiënten Dossier (EPD)?

  In sommige situaties is het wenselijk dat ook andere hulpverleners zoals de huisartsenpost uw actuele medische gegevens in kunnen zien. Voor meer informatie verwijzen we naar de brochure en het formulier onder "handige links:" . Om uw keuze kenbaar te maken gaat u naar www.volgjezorg.nl of u kunt u het formulier invullen en inleveren bij de assistente.

 • Huisartsenpost Klaaswaal

  Tussen 17.00 en 08.00u en in de weekenden is de huisartsenpost in Klaaswaal bereikbaar voor dringende zorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag, telefoonnummer 0186-576660. Voor meer informatie zie ook de website www.haphellegat.nl.
  Voor het maken van een afspraak op de huisartsenpost dient u ook altijd vooraf te bellen.

 • Chronisch medicatie gebruik

  Gebruikt u chronisch medicatie zoals voor de bloeddruk, hart- en vaten, botontkalking of bv. slaapmedicatie of antidepressiva?
  We willen u minimaal een keer per jaar zien op het spreekuur voor controle. Afhankelijk van het soort medicatie zal de controle plaatsvinden bij de praktijkondersteuner of bij de huisarts. Afhankelijk van welke medicijnen u gebruikt vragen we u vooraf bloed te laten prikken. We proberen de controles zoveel mogelijk aan de geboortemaand te koppelen.

 • Verklaring nodig?

  Regelmatig vragen werkgevers, scholen, verenigingen, verzekeraars een verklaring van de huisarts. We mogen geen verklaringen aan derden afgeven in verband met ons beroepsgeheim.
  Dit wordt goed uitgelegd in de folder van de KNMG en dit formulier kunt u afgeven aan de instantie die de verklaring vraagt. U kunt deze downloaden onder "handige links".

 • Verwijsbrief nodig?

  We maken alleen een verwijsbrief bij voorkeur via het spreekuur en soms na overleg met de huisarts. We maken geen verwijsbrieven met terugwerkende kracht. Bij voorkeur verwijzen we digitaal via Zorgdomein. U kunt de link naar de verwijsbrief beveiligd via de mail of op papier ontvangen.
  Geef het aan ons door als u een verwijsbrief digitaal wenst te ontvangen, we hebben dan een correct mailadres en 06-nummer nodig.

 • Klacht?

  Heeft u een klacht over onze praktijk of 1 van onze medewerkers? We willen dit graag van u terughoren zodat we er met u over in gesprek kunnen gaan en het op kunnen lossen. Daarnaast kunnen we van een klacht leren en zorgen dat we het in de toekomst anders aanpakken.
  We zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Voor meer informatie zie onder "handige links".

 • Privacy statement

  Privacyreglement van onze praktijk
  Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

  Algemeen
  De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Huisartsenpraktijk
  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  De plichten van de huisartsenpraktijk
  Huisartsenpraktijk de Moriaen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  Voor zorgverlening;
  Voor doelmatig beheer en beleid;
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk de Moriaen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Uw rechten als betrokkene:
  U heeft de volgende rechten:
  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier –verkrijgbaar via de praktijk - kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk de Moriaen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

  Toelichting bij het opvragen van uw eigen gegevens
  U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt de opgevraagde gegevens persoonlijk, of door een gemachtigde bij de praktijk ophalen. Wij versturen deze informatie niet per post, ook ter bescherming van uw privacy.
  Gegevens patiënt
  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
  De medewerkers van Huisartsenpraktijk de Moriaen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk de Moriaen wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  Overdracht van uw dossier
  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

  Het papieren deel van het medisch dossier – voorzover nog van toepassing - wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het digitale dossier wordt door middel van een beveiligde omgeving digitaal aan de nieuwe huisarts overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

  Vraag of klacht
  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 • Wilt u stoppen met roken?

  Overweegt u te stoppen met roken en wilt u graag begeleiding van ons?
  Ook hiervoor kunt u een afspraak maken bij de praktijkondersteuner.
  Zij inventariseert met u wat de doelen zijn en op welke manier u wilt stoppen met roken, bijvoorbeeld met de hulp van pleisters of medicatie.
  Het is niet mogelijk alleen medicatie te herhalen zonder begeleiding via het spreekuur.

 • Medicatie voor hoge bloeddruk of hoog cholesterol?

  Als u medicatie gebruikt voor hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterol zien we u graag minimaal 1 keer per jaar voor controle bij de praktijkondersteuner. Vooraf vragen we u om bloed te laten prikken. Bij voorkeur via de automatische oproepdienst via de SHL. De uitslagen hiervan zijn niet telefonisch op te vragen maar worden alleen via het spreekuur van de praktijkondersteuner besproken. De reden hiervan is dat het niet alleen gaat om de waardes van de uitslagen, maar ook om eventuele klachten, het medicatiegebruik, de hoogte van de bloeddruk en de leefstijl.

 • Diabetes

  Heeft u diabetes type 2 (ook wel ouderdoms suikerziekte) dan komt u voor controle bij de praktijkondersteuner. Tenzij anders afgesproken vindt er elke 3 maanden een controle plaats, 3 keer per jaar bij de praktijkondersteuner en vanaf heden wordt de 4e controle gedaan door de huisarts. Vooraf word u gevraagd om bloed te laten prikken. Bij voorkeur via de automatische oproepdienst van de SHL.

 • COPD en astma

  Heeft u COPD of astma en bent u niet onder controle van de longarts? Dan willen we u graag minimaal 1 keer per jaar ter controle zien bij de praktijkondersteuner.
  Hier bespreken we of er klachten zijn, hoe het gaat met de medicatie inname, of er veranderingen zijn geweest het afgelopen jaar en zo nodig doen we een nieuwe longfunctietest. Bij acute klachten kunt u uiteraard altijd een afspraak maken op het spreekuur van de huisarts.

 • Hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis?

  Heeft u in het verleden hart- en vaatziekten doorgemaakt, zoals bijvoorbeeld een TIA of beroerte, hartinfarct of etalage benen en bent nu niet meer onder controle van de specialist?
  Dan zien we u graag minimaal 1 keer per jaar voor controle bij de praktijkondersteuner. Vooraf vragen we u om bloed te laten prikken. Bij voorkeur via de automatische oproepdienst via de SHL. De uitslagen hiervan zijn niet telefonisch op te vragen maar worden alleen via het spreekuur van de praktijkondersteuner besproken. De reden hiervan is dat het niet alleen gaat om de waardes van de uitslagen, maar ook om eventuele klachten, het medicatiegebruik, de hoogte van de bloeddruk en de leefstijl.

 • Online uw medische gegevens bekijken

  Online uw medische gegevens bekijken

  Het is mogelijk om via een patiëntenportaal een deel van uw eigen dossier in te zien.
  Deze gegevens kunt u online bekijken:
  - uitslag van een onderzoek, bijvoorbeeld van bloedonderzoek
  - het advies van uw huisarts
  - een brief voor bijvoorbeeld het ziekenhuis
  - een lijst met uw medicijnen
  - uw allergieën
  Hiervoor dient u zich eenmalig te legitimeren op de praktijk waarbij ook uw emailadres en mobiele telefoonnummer gecontroleerd wordt.
  Dit kunt u doen wanneer u een afspraak bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente heeft. Het is ook mogelijk om telefonisch met de assistente af te spreken wanneer de legitimatie mogelijk is.
  Het heeft onze voorkeur dat u nog niet een portaal aanmaakt maar eerst met onze praktijk contact opneemt om legitimatie af te spreken.
  Hierna kunnen wij u een uitnodigingslink sturen die u binnen 48 uur kunt activeren. Deze manier is eenvoudiger en veiliger.
  Hierna is het ook mogelijk om online herhaalrecepten aan te vragen of om niet spoedeisende vragen via eConsult te stellen.

  Voor meer informatie;
  Ik wil mijn medische gegevens van de huisarts bekijken | Thuisarts.nl

  OPEN-Infographic-Patiënten-2-210x685.pdf (open-eerstelijn.nl)